Zariadenie pre seniorov

    Občan je prijímaný do DD a DSS Sušany v zmysle platnej legislatívy č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.


V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v:

ZARIADENÍ PRE SENIOROV,   dovŕšil  dôchodkový  vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby

- podá   žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuna príslušný obecný (mestský)  úrad v mieste trvalého bydliska,

- obec alebo mesto vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,  v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný,

- súčasne s rozhodnutím vydá obec (mesto) aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu,

- po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan ním vybraného verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

Zoznam povinných príloh pri podávaní žiadosti:

-žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

- posudok o odkázanosti na sociálnu službu


Viac informácií vám poskytne sociálna pracovníčka na telefónnom čísle 047/5678180