Doklady potrebné k nástupu do zariadnenia

Najneskôr 3 dni pred uzavretím zmluvy o poskytovaní sociálnej služby žiadame predložiť nasledovné prílohy:

    1. Aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci Váš príjem

    2. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle §72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách (alebo doklady o majetkových pomeroch)

    3. potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb

Doklady, ktoré si prinesiete v deň nástupu:

    • platný občiansky preukaz,

    • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,

    • preukaz ZŤP(ak ste vlastníkom),

    • zdravotná dokumentácia,

    • potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom)

    • zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných lekároch, ktorých navštevujete.

Osobné veci:

    • lieky aspoň na dva týždne (najlepšie na celý mesiac),

    • zdravotnícke potreby a inkontinenčné pomôcky,

    • hygienické potreby- mydlo, šampón, potreby na čistenie zubov, toaletný papier, uteráky, osušky a pod.,

    • osobné šatstvo a obuv, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu a viditeľne ho označiť svojim menom,

    • drobné predmety osobnej potreby- príbor, hrnček, dózu na potraviny, obľúbene predmety – fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet a pod.