Porada s klientmi

DSC_3237

Na zabezpečenie väčšej informovanosti klientov o plánoch, aktivitách a rôznych akciách v našom zariadení konajú sa v našom zariadení pravidelné i mimoriadne porady s klientmi. Všetkých klientov zastupuje Rada klientov, ktorá má volených 5 členov a predsedu. Niektoré návrhy a plány prerokujeme iba s členmi Rady klientov a tí získané informácie potom pretlmočia ostatným klientom.

Pri niektorých poradách sa však stretávame so všetkými klientmi, aby potrebné oznamy a informácie počuli ako sa hovorí „z prvej ruky“. Na všetkých poradách je prítomný pán riaditeľ, vedúca sociálno – zdravotného úseku, sociálna pracovníčka a zdravotná sestra. Klientov oboznámime s plánmi a aktivitami na blízke obdobie a klienti sa k danej téme môžu vyjadriť, prípadne vzniesť svoje pripomienky či už osobne na porade alebo písomne do schránky v budove zariadenia. Na každej porade v závere máme aj bod „rôzne“, kde klienti majú možnosť vyjadriť svoje postrehy, pripomienky, očakávania, požiadavky atď.

Priložené fotografie